Skip to Menu Skip to Search Contact Us Caspian Websites & Languages Skip to Content

1. Definities

In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • "Aanvrager": de natuurlijke of rechtspersoon die gecertificeerd wenst te worden door SGS;
 • "SGS": SGS Systems & Services Certification E.E.S.V.;
 • "Certificaat": het document, uitgegeven door SGS, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat voldaan wordt aan de vastgestelde norm;
 • "Certificatie-merk": het op het certificaat voorkomende beeldmerk/logo;
 • "Gecertificeerde": de natuurlijke of rechtspersoon die van SGS het certificaat heeft ontvangen;
 • "Audit" of "Inspectie": het onderzoek op lokatie dat als zodanig deel uitmaakt van het totaal aan activiteiten, uitgevoerd door SGS, om te beoordelen of voldaan wordt aan de norm voor certificering.

2. Toepassing

Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle certificatie-overeenkomsten.

3. Totstandkoming en duur van de certificatie-overeenkomst

3.1 De certificatie-overeenkomst komt tot stand na acceptatie door SGS van de door de aanvrager ondertekende certificatie-aanvraag.De certificatie-overeenkomst bestaat uit de certificatie-aanvraag, de Algemene Voorwaarden, deze Aanvullende Algemene Voorwaarden en, indien aanwezig, de offerte.

3.2 De certificatie-overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de Algemene Voorwaarden, heeft SGS het recht om de certificatie-overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen na verloop van een periode van drie maanden na het besluit tot niet toekennen van een certificaat of tot intrekken van een certificaat, tenzij binnen deze termijn door de aanvrager of voormalig gecertificeerde een nieuwe certificatie-aanvraag is gedaan.

4. Exclusiviteit

De aanvrager kent op uitdrukkelijke, onherroepelijke en exclusieve wijze de overeengekomen taken toe aan SGS.

5. Geldigheid van het certificaat

5.1 De geldigheid van het certificaat gaat in op het moment dat SGS het besluit neemt om een certificaat toe te kennen. Het certificaat is uitsluitend geldig voor de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor het is uitgegeven. Het certificaat kan niet aan derden worden overgedragen.

5.2 De geldigheid van het certificaat vervalt:

 • aan het einde van de geldigheidsperiode als aangegeven op het certificaat;
 • bij beëindiging van de certificatie-overeenkomst;
 • indien (het recht op het voeren van) het certificatie-merk niet te goeder trouw, onjuist of oneigenlijk wordt gebruikt.

5.3 SGS heeft het recht om een toegekend certificaat te schorsen:

 • indien niet wordt voldaan aan de geldende eisen op het moment van audit of schouwing;
 • indien niet wordt voldaan aan op voorhand overeengekomen aanpassingen van de eisen tussentijds;
 • indien de verplichtingen, voortkomend uit de certificatie-overeenkomst niet worden nagekomen door de gecertificeerde;

5.4 De schorsing wordt schriftelijk gemeld aan de gecertificeerde en gaat in 5 dagen na de dagtekening van het bericht, dat per aangetekende post wordt verzonden. De schorsing is een tijdelijke maatregel, die een periode van drie maanden niet zal overschrijden.

5.5 Indien in de periode van schorsing de tekortkoming(en) niet is (zijn) weggenomen, wordt het certificaat ingetrokken. De intrekking wordt schriftelijk gemeld aan de gecertificeerde en gaat in 30 dagen na de dagtekening van het bericht, dat per aangetekende post wordt verzonden. Bij verval en bij intrekking dient het certificaat onmiddellijk en per aangetekend schrijven aan SGS te worden gezonden en dient de voormalig gecertificeerde zich te onthouden van elk verder gebruik van of verwijzing naar het certificaat of het certificatie-merk. Bij overtreding hiervan verbeurt deze een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van tweeduizendenvijfhonderd Euro (€ 2.500,=) per overtreding. Aan intrekking wordt passende bekendheid gegeven. De kosten hiervan worden door de voormalig gecertificeerde vergoed. Tegen intrekking kan binnen een termijn van 30 dagen beroep worden aangetekend.

6. Verplichtingen van de aanvrager c.q. de gecertificeerde

De gecertificeerde verplicht zich om gedurende de geldigheidsduur van het certificaat steeds aan de certificatie-eisen te voldoen zoals die gelden op het moment dat het certificaat is verleend, alsmede aan aanpassingen vanaf de ingangsdatum daarvan. Zij neemt hiertoe voldoende maatregelen. SGS is gerechtigd zich te overtuigen van de werkzaamheid van deze maatregelen en de toepassing te controleren.

7. Certificatie-merk

Gedurende de periode van geldigheid van het certificaat heeft de gecertificeerde het recht om te refereren aan het certificaat en het certificatie-merk te voeren. Het is onder bepaalde door SGS te stellen voorwaarden toegestaan om produkten en verpakkingen te kenmerken met het certificatiemerk. Indien het certificatie-merk wordt gevoerd na verval van de geldigheid van het certificaat, danwel tijdens de geldigheid van het certificaat het certificatie-merk niet te goeder trouw, onjuist of oneigenlijk wordt gebruikt, dan verbeurt de gecertificeerde een direct opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van twaalfduizendenvijfhonderd Euro (€ 12,500.00) per overtreding per dag. SGS heeft in een zodanig geval tevens de bevoegdheid de autoriteiten en de consumentenorganisaties in kennis te stellen. Bovendien zal het certificaat vanaf het moment dat door SGS wordt geconstateerd dat het certificaat niet te goeder trouw, onjuist of oneigenlijk wordt gebruikt direct door SGS ongeldig worden verklaard (zie art. 5.2)

8. Klachtenregister

Klachten die in enige relatie staan met de eisen voor de certificatie worden door de gecertificeerde geregistreerd. De gecertificeerde verplicht zich al het mogelijke te doen om escalatie van het onderwerp van de klacht en herhaling te voorkomen. Zij verplicht zich om de klachten op zo kort mogelijke termijn en op redelijke wijze af te handelen. De registratie zal bij iedere audit/inspectie door de auditor/inspecteur van SGS worden ingezien.

9. Aanwijzing van auditors

De aanvrager kan bezwaar maken tegen de door SGS aangewezen auditor(s). Dit bezwaar dient schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar gemaakt te worden binnen acht dagen na de dag van verzending door SGS van het bericht met de na(a)m(en) van de auditor(s).
In voorkomend geval zal SGS één of meerdere andere auditor(s) aanduiden. In dit geval heeft SGS het recht om de datum van de audit te wijzigen.

10. Tussentijds onderzoek

SGS heeft het uitdrukkelijke recht om de gecertificeerde tussentijds opnieuw te auditen, als daar argumenten voor aanwezig zijn. Een dergelijke situatie doet zich voor als SGS op grond van klachten, dan wel op basis van haar bekende informatie, reden heeft om te veronderstellen (zulks ter beoordeling van SGS) dat zich situaties voordoen, of er activiteiten plaatsvinden, welke niet in overeenstemming zijn met de certificatie-eisen of welke schadelijk kunnen zijn voor betrokkenen en/of belanghebbenden en/of voor SGS. De kosten van een tussentijds onderzoek zullen naar redelijkheid worden gedragen door de gecertificeerde.

11. Geheimhouding

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is SGS met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden bevoegd gegevens te verstrekken of inzage te geven in dossiers aan de bevoegde autoriteiten waaronder accrediterende instellingen, indien zulks wordt geëist.

12. Publicatie

Publicatie, op welke wijze dan ook, van door SGS aan de gecertificeerde uitgebrachte rapporten c.q. brieven zal door de aanvrager c.q. de gecertificeerde slechts mogen geschieden voor publikatie in hun geheel en in de taal waarin ze zijn gesteld. Voorafgaande schriftelijke goedkeuring door SGS dan wel de gecertificeerde is in alle gevallen van publikatie vereist. De lijst van aanvragers/kandidaten voor certificatie en de lijst van gecertificeerden is openbaar en kan worden gepubliceerd door SGS. Alle mutaties in de lijst van gecertificeerden worden door SGS bekend gemaakt aan de accrediterende instellingen en -indien vereist- aan de normstellende organisatie.

13. Beroep

13.1 Tegen alle beslissingen van SGS met betrekking tot certificatie kan binnen 30 dagen na dagtekening van de beslissing beroep worden ingesteld bij SGS. Het beroep wordt ingediend per aangetekend schrijven.

13.2 SGS verbindt er zich toe het beroep met de nodige zorg en onafhankelijkheid te onderzoeken en deelt haar beslissing mee per aangetekend en gemotiveerd schrijven, binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het beroepsschrift. Elke partij draagt zelf de eventueel terzake gemaakte kosten voor deze interne beroepsprocedure.

13.3 Ingeval van afwijzing van het beroep door SGS is een tweede interne beroepsprocedure niet mogelijk.

14. Deponering

Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn op 29 januari 2004 tezamen met de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. De Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst zal beslissend zijn.