Skip to Menu Skip to Search Contact Us Caspian Websites & Languages Skip to Content

1. Általános szabályok

(a) Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános szerződési feltételek („Feltételek”) vonatkoznak az SGS Société Générale de Surveillance SA, valamint minden leányvállalata és képviselője (a „Társaság”) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Társaság által kötött szerződésre. A Feltételek nem alkalmazandóak, amennyiben a Társaság a tevékenységét kormányzati-államigazgatási szervek részére fejti ki, vagy ha egyes rendelkezései ellentétesek az alkalmazandó magyar jogszabályokkal.

(b) A Társaság a tevékenységét magánszemélyek vagy társaságok (gazdálkodó szervezetek vagy közigazgatási- államigazgatási szervek) részére (együttesen „Ügyfél”) fejtheti ki.

(c) Amennyiben az Ügyfél előzetesen írásban eltérően nem rendelkezik, a Társaság kizárólag az Ügyfél utasításai alapján jár el, különösen szolgáltatásai terjedelmével vagy jelentéseivel és tanúsítványaival („Jelentés”) kapcsolatban. Az Ügyfél ezúton visszavonhatatlanul felhatalmazza a Társaságot, hogy a Jelentést harmadik személyeknek továbbítsa az Ügyfél rendelkezése esetén; vagy ha az a Társaság megítélése szerint a körülményekből vagy a szolgáltatások nyújtásának általános szokásaiból úgy következik.

2. A szolgáltatások teljesítése

(a) A Társaság az Ügyfél visszaigazolt utasításait követve a szokásos gondossággal jár el, vagy utasítások hiányában alkalmazhatja:

 1. saját megrendelőlapjának rendelkezéseit, vagy
 2. az iparági szokásokat, vagy
 3. bármely más, a Társaság által indokoltnak tartott műszaki vagy pénzügyi megoldást.

(b) A mintavizsgálattal kapcsolatos Jelentés a Társaságnak kizárólag a mintákról alkotott véleményét tartalmazza, és nem alkot véleményt a területről, melyből a minták származnak.

(c) Ha az Ügyfél utasítása szerint a Társaság képviselője egy harmadik személy beavatkozását tanúsítja, a Társaság képviselőjének jogköre csak a beavatkozáson való jelenlétre, annak megtörténte megerősítésére, és a tapasztaltak továbbítására terjed ki. A Társaság nem felelős a harmadik személyek által használt mérőeszközökért, azok beállításaiért, a vizsgálati módszerekért; a harmadik félhez kötődő személyek képesítéséért, eljárásáért (vagy annak hiányáért), valamint vizsgálati eredményeikért.

(d) A Jelentés a tényeket a kapott utasításokkal összhangban a vizsgálat időpontjának megfelelően tartalmazza. Utasítások hiányában a fenti 2 (a) pont különös szabályai alkalmazandóak. A Társaság nem köteles olyan tényről vagy körülményről nyilatkozni, amely a kapott utasítások, vagy a 2 (a) pont szerinti különös szabályok körén kívül esik.

(e) A Társaság jogosult tevékenységét részben vagy egészben alvállalkozóval elvégeztetni. Az Ügyfél ezúton felhatalmazza a Társaságot, hogy az alvállalkozó tudomására hozza a tevékenység elvégzéséhez szükséges adatokat.

(f) Az Ügyfél és harmadik személyek viszonyára vonatkozó, a Társaság birtokába jutó iratok (adásvételi szerződés, hitelszerződés, fuvarlevél, stb.), csak a Társaság tájékoztatásául szolgálnak, és a Társaság tevékenységét vagy vállalt kötelezettségeit nem befolyásolják.

(g) A Társaság a tevékenységét végezve nem léphet az Ügyfél vagy bármely harmadik személy helyébe; azokat kötelezettségeik teljesítése alól nem mentesítheti, kötelezettségeiket nem ruházhatja vagy vállalhatja át, és azokat nem korlátozhatja.

(h) Minden minta 3 hónap, vagy a minta természetétől függően annál rövidebb időre kerül megőrzésre. A megőrzési idő elteltével a Társaság –választása szerint– a mintát visszajuttatja az Ügyfélnek, vagy megsemmisíti. A megőrzési idő letelte után a Társaság a mintákért felelősséggel nem tartozik. Minták raktározása 3 hónapon túl az Ügyfél által fizetendő raktározási díj ellenében lehetséges. A minták Ügyfélnek való visszaküldésekor utóbbi köteles a kezelési és szállítási költségeket megtéríteni. Az Ügyfél szintén köteles megfizetni a különleges minták megsemmisítésének díját.

3. Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél köteles:

(a) megfelelő időben (és a kívánt beavatkozás előtt legkésőbb 48 órával) a szükséges adatokat és iratokat átadni, és olyan utasításokat adni, melyek lehetővé teszik a tevékenység eredményes elvégzését;

(b) lehetővé tenni a Társaság képviselőinek, hogy beléphessenek a tevékenység végzésének helyére, s általában minden akadályozó körülményt megszüntetni;

(c) a Társaság kérésére a tevékenység elvégzéséhez szükséges személyzetet és eszközöket rendelkezésre bocsátani;

(d) biztosítani valamennyi, a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges feltételt, helyszínt és eszközt függetlenül attól, hogy azokat a Társaság külön kérte-e;

(e) előzetesen értesíteni a Társaságot minden ismert, tényleges vagy lehetséges veszélyforrásról, amely a mintavétel vagy vizsgálat kapcsán felmerülhet; különös tekintettel a radioaktív sugárzásra, mérgező, robbanékony anyagokra, vagy egyéb környezetet károsító hatásokra.

(f) bármely adásvételi vagy más szerződésben vagy jogszabályban számára biztosított jogosultságokkal élni, és felelősségét harmadik személyekkel szemben korlátozni.

4. Díjak és megfizetésük

(a) Amennyiben a Társaság és az Ügyfél a megrendeléskor vagy szerződésük tárgyalása során nem állapodtak meg a díjazásról, a fizetendő díj a Társaság általánosan kiszabott díja, mely változhat, s mely a díjjal kapcsolatos adókat is tartalmazza.

(b) Ha a számla más fizetési határidőt nem szab, a díj a számlázástól számított 30 napon belül esedékes („Esedékesség”). Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél köteles a késedelem idejére havi 1.5% (vagy a számlában feltüntetett más összegű) késedelmi kamatot is megfizetni.

(c) Az Ügyfél semmilyen vita vagy elszámolás kapcsán nem jogosult a Társasággal szemben a díj visszatartására vagy megfizetésének halasztására.

(d) A Társaság a meg nem fizetett díjakat bírósági úton érvényesíti.

(e) Az Ügyfél köteles a behajtási költségeket (beleértve az ügyvédi és egyéb költségeket is) megfizetni.

(f) Amennyiben a tevékenység végzése során bármilyen előre nem látható nehézség vagy költség merül fel, a Társaság mindent megtesz az Ügyfél értesítése érdekében. A Társaság jogosult olyan díjat számlázni, mely fedezetet nyújt a tevékenység előre nem látható nehézségek közötti elvégzésére.

(g) Amennyiben a Társaság bármely rajta kívül álló ok miatt tevékenységét részben vagy egészben nem tudja elvégezni (beleértve, ha az Ügyfél nem tesz eleget a 3. pontbeli kötelezettségeinek), az Ügyfél köteles:

 1. a vissza nem igényelhető költségtételek megtérítésére;
 2. a megállapodás szerinti díjnak a ténylegesen elvégzett tevékenység-résszel arányosan történő megfizetésére.

5.A tevékenység felfüggesztése vagy befejezése

A Társaság jogosult a tevékenység azonnali és felelősség nélküli felfüggesztésére vagy befejezésére, ha

(a) az Ügyfél a kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy azok megszegését az arra történő felszólítás kézhezvételétől számított 10 napon belül nem orvosolja; vagy

(b) a díjakat nem fizeti, csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, fizetésképtelenné válik, vagy üzleti tevékenységét befejezi.

6.Felelősség

(a) A felelősség korlátozása

 1. A Társaság nem biztosító, tehát ahhoz hasonló felelősséget nem vállal. Biztosítási fedezetet csak biztosítóintézet adhat.
 2. A Jelentés az Ügyfél által vagy nevében átadott adatokon, iratokon, mintákon alapul, és az Ügyfél javát szolgálja. Az Ügyfél felelős a Jelentés ismeretében tett lépéseiért. A Társaság vagy tisztségviselői, munkavállalói és alvállalkozói nem felelnek az Ügyfél vagy harmadik személy felé a Jelentés alapján megtett vagy megtenni elmulasztott lépésekért, valamint semmilyen hibás, hiányos vagy félrevezető adatból eredő következtetésért.
 3. A Társaság nem felelős tevékenysége késedelmes vagy részleges teljesítéséért vagy nem teljesítéséért, amennyiben az közvetve vagy közvetlenül bármely, a Társaságon kívül álló okból ered (beleértve, ha az Ügyfél nem tesz eleget kötelezettségeinek).
 4. A Társaság bármely kárért, veszteségért vagy költségért való helytállása semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a Társaság részére fizetett díj tízszeresét és 20,000 USA dollárt (illetve forint megfelelőjét).
 5. A Társaság nem felelős az elmaradt hasznokért és a közvetett veszteségekért.
 6. Bármely igény érvényesítése esetén az Ügyfél köteles az igény alapjául szolgáló tényekről, azok feltárásától számított 30 napon belül a Társaságot írásban értesíteni. A Társaság minden felelősség alól mentesül, ha az igény bíróság előtti érvényesítése nem kezdődik meg egy éven belül, mely határidőt a következő kezdőnapoktól kell számítani:
 • a kifogásolt szolgáltatás teljesítése napjától;
 • nem-teljesítésre való hivatkozás esetén attól a naptól, amikor a Társaságnak be kellett volna fejeznie tevékenységét.

(b) Kártalanítás

Az Ügyfél kártalanítja a Társaságot, tisztségviselőit, munkavállalóit és alvállalkozóit a harmadik személy által velük szemben indított minden tényleges vagy valószínű igény kapcsán, mely az Ügyfélnek kifejtett tevékenységükön vagy mulasztásukon alapul, beleértve minden fajta kártérítést, veszteséget, valamint költséget (e körben az ügyvédi költségeket) is.

7.Vegyes rendelkezések

(a) Amennyiben a jelen Feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelen, az a többi rendelkezés érvényét nem érinti.

(b) Tevékenységük kifejtése során, és az annak befejezésétől számított egy éven belül az Ügyfél semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetve nem biztatja a Társaság munkavállalóit munkaviszonyuk megszüntetésére.

(c) A Társaság cégnevének és védjegyeinek reklámcélú felhasználása csak a Társaság előzetes írott engedélye alapján történhet.

8.Alkalmazandó jog, illetékesség és választottbíráskodás

Bármely, a Társaság tevékenységéből eredő vita esetén:

(a) ha a Társaság és az Ügyfél székhelye azonos államban van, akkor az adott állam joga irányadó a vita eldöntésére, és az eljáró bíróság is annak az államnak az illetékes bírósága lesz;

(b) ha a Társaság USA-beli leányvállalata tevékenykedik egy USA-beli székhelyű Ügyfél megrendelésére, a tevékenység tényleges végzésének helye jelöli ki az alkalmazandó jogot. A vitát ilyen esetben az Amerikai Választottbírák Szövetségének szabályzata alapján kell eldönteni. Eltérő rendelkezés hiányában a választottbíráskodás színhelye New York (NY), és a felek viselik saját költségüket. A választottbírák kötelesek döntésüket és annak indokait írásba foglalni.

(c) minden egyéb esetben, amikor a Társaság az Ügyfél részére tevékenységet végez, és az nem tartozik a fenti (a) és (b) pontok hatálya alá, a svájci anyagi jog alkalmazandó. A vitát a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választottbíráskodási szabályzata alapján döntik el azzal, hogy a választottbírát vagy bírákat is a fenti szabályzat alapján kell választani. Eltérő megállapodás hiányában a választottbíráskodás angol nyelven, Genfben (Svájc) történik.

9.A Feltételek nyelve

A Feltételek angol nyelven készültek. Amennyiben lefordítása esetén ellentmondás lép fel az angol és a lefordított változat között, az angol nyelvű lesz az irányadó.