Skip to Menu Skip to Search Contact Us Caspian Websites & Languages Skip to Content

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SGS Systems & Services Certification E.E.S.V. (verder te noemen ‘SGS’), alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door SGS.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Voorwaarden van de opdrachtgever verbinden SGS niet, behalve indien en voorzover deze nadrukkelijk schriftelijk door SGS zijn aanvaard, en gelden dan slechts ten aanzien van de alsdan specifiek vermelde overeenkomsten.

2. Aanbiedingen en bestellingen

2.1 Indien SGS heeft vermeld dat haar aanbieding vrijblijvend is, is SGS bevoegd haar aanbod te herroepen binnen 8 werkdagen nadat SGS de aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever heeft ontvangen.

2.2 Mondelinge afspraken verbinden SGS slechts nadat en voorzover deze schriftelijk door SGS zijn bevestigd.

2.3 Tenzij in de desbetreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden gedurende normale werktijden op werkdagen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 SGS is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

3.2 Levering van wettelijk goedgekeurd stellingmateriaal en hijswerktuigen, geschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden, alsmede aansluiting en levering van elektriciteit, warmte, verlichting en water volgens de geldende Nederlandse normgeving, dient verzorgd te worden door en geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.3 Voor zover nodig draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de werknemers van SGS de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten wordt verleend en dat alle daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld. Daarnaast draagt de opdrachtgever, bijvoorbeeld indien de werkzaamheden van SGS plaats hebben op een locatie waar de opdrachtgever de (gedeeltelijke) supervisie heeft, er zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.

3.4 De opdrachtgever zal SGS te allen tijde tijdig alle relevante beschikbare en/of benodigde gegevens, informatie en documentatie verschaffen, welke van belang is en/of kan zijn voor de behoorlijke uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Hieronder worden mede begrepen de in 3.3 bedoelde veiligheidsbepalingen.

3.5 De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en documentatie en is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade in de ruimste zin (waaronder begrepen schade aan de zijde van SGS geleden zoals ten gevolge van, maar niet beperkt tot, het vergeefs in actie komen van een controleur/inspecteur), welke uit onjuistheid daarvan voortvloeit of daarmee verband houdt. Eveneens zal de opdrachtgever SGS vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot enige schade als voornoemd.

4. Prijzen

4.1 SGS is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst de alsdan geldende tarieven in rekening te brengen. SGS is bevoegd de overeengekomen tarieven te verhogen indien de kosten en/of prijzen waarop de tarieven gebaseerd zijn daartoe aanleiding geven.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt reistijd in rekening gebracht.

4.3 Door SGS genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege tenzij anders is vermeld.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt overwerk, met inbegrip van avond-, nacht-, zaterdag-, en zondagwerk alsmede werk op een algemeen erkende feestdag, geheel voor rekening van de opdrachtgever, tegen de daarvoor toepasselijke tarieven.

4.5 Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van SGS komen en/of redelijkerwijze niet door SGS konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.

5. Betaling

5.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bank- of girorekening.

5.2 SGS is bevoegd door de opdrachtgever gedane betalingen te doen strekken ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.3 De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting of verrekening te beroepen.

5.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf die datum naast de hoofdsom een rente hierover verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, verhoogd met 2 procent. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de in de vorige zin bedongen rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Buitengerechtelijke kosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

15% over de eerste € 3.000,-
10% over het meerdere tot € 5.900,-
8% over het meerdere tot € 14.500,-
5% over het meerdere tot € 59.000,-
3% over het meerdere

Indien SGS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7. Proceskosten

De opdrachtgever is verplicht alle door SGS in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

8. Duur van de overeenkomst

Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden.

9. Meerwerk

9.1 Indien een uitbreiding of wijziging van de opdracht leidt tot een verhoging van de prijs of tot verlenging van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste periode zal SGS de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen voordat tot uitvoering van de gewijzigde opdracht wordt overgegaan.

9.2 Indien door additionele wensen van de opdrachtgever, welke leiden tot wijziging van de overeengekomen werkzaamheden de prestaties die SGS op grond van deze overeenkomst moet leveren worden verzwaard, c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat voor aanvullende vergoeding in aanmerking komt overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

9.3 Indien SGS meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. SGS zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn voor voltooiing van de werkzaamheden, alsmede van de gevolgen voor de geraamde kosten.

10. Termijnen

Door of aan SGS opgegeven termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige prestatie dient SGS derhalve, in die gevallen waarin de prestatie nog mogelijk is, in gebreke te worden gesteld, waarbij SGS een mede op branche-gebruik gebaseerde redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen. Bij overschrijding van deze verlengde termijn is de opdrachtgever, behoudens in geval van overmacht in de zin van artikel 13, bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover er nog geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. SGS is in een dergelijk geval niet schadeplichtig.

11. Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot de (inhoud van de) overeenkomst. De opdrachtgever is verder gehouden tot geheimhouding van alle op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door SGS betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover SGS voor openbaarmaking toestemming heeft gegeven.

11.2 Partijen zullen gegevens en informatie als bedoeld in dit artikel niet aan derden ter beschikking stellen en aan hun personeel slechts bekend maken voor zover dit noodzakelijk is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

11.3 Partijen zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding ten aanzien van de in dit artikel bedoelde gegevens en informatie verzekeren. Partijen zullen er voor zorgdragen dat hun werknemers de geheimhoudingsplicht naleven.

12. Auteursrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van rapporten, certificaten, adviezen, audiovisuele materialen en overige aan de opdrachtgever verstrekte documenten (waaronder begrepen middels computerverbindingen, danwel middels telecommunicatiemiddelen uitgebrachte on-line rapportages) berusten uitsluitend bij SGS. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan deze aan derden bekend te maken of in gebruik te geven nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens SGS heeft voldaan en nadat hij voorafgaande schriftelijke toestemming van SGS heeft verkregen.

13. Overmacht

13.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of ernstig bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan SGS kan worden toegerekend (overmacht), worden haar verplichtingen opgeschort. Gedurende de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van SGS niet mogelijk is, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden, noch bestaat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding.

13.2 Indien SGS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel afzonderlijk te factureren.

13.3 Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake indien de nakoming wordt verhinderd door stakingen (waaronder mede zijn begrepen stakingen binnen SGS), uitsluitingen, oproer, ongeregeldheden, opstand, maatregelen van overheidswege en/of andere bevoegde instanties, ongelukken en overige belemmerende omstandigheden buiten invloed van SGS.

13.4 SGS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat SGS haar verbintenis had moeten nakomen.

14. Reclames

14.1 De opdrachtgever dient ingeval van klachten ten aanzien van de werkzaamheden van SGS te reclameren binnen drie werkdagen nadat hij onregelmatigheden bij het verrichten van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft en/of de betreffende schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op bijvoorbeeld schadevergoeding en/of herstel van de onregelmatigheden.

14.2 Klachten dienen te worden gemeld per aangetekende brief of per telefax, zo gedetailleerd mogelijk, onder vermelding van alle relevante gegevens, waaronder begrepen rapport- en certificaatnummers en factuur- en briefnummers.

14.3 De eventuele rechten van de opdrachtgever uit hoofde van een tijdig ingestelde reclame vervallen indien de opdrachtgever SGS niet uitnodigt voor het bijwonen van een door hem te houden expertise of indien de opdrachtgever SGS de mogelijkheid tot het houden van een contraexpertise onthoudt.

14.4 Indien SGS de klacht gegrond acht zal SGS voor zover mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid de onregelmatigheden herstellen.

14.5 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van verstrekte opdrachten bestaan.

15. Aansprakelijkheid

15.1 SGS neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting.

15.2 SGS is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SGS, haar bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.

15.3 Indien enige uitsluiting van aansprakelijkheid niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van SGS beperkt tot een bedrag gelijk aan tienmaal het terzake van de schadeveroorzakende werkzaamheden in rekening te brengen of reeds in rekening gebrachte honorarium. SGS zal te allen tijde gerechtigd zijn schade zelf te (doen) herstellen.

15.4 De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 15.3 zal nimmer meer bedragen dan € 25.000,-.

15.5 Elke rechtsvordering jegens SGS verjaart een jaar na het verrichten van de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft behoudens het geval dat de onregelmatigheid niet binnen die termijn had kunnen worden geconstateerd. In het geval de opdrachtgever de onregelmatigheid niet binnen de voornoemde termijn van een jaar had kunnen constateren is het bepaalde van artikel 14 lid 1 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat in een dergelijk geval iedere rechtsvordering verjaart 30 dagen na het tijdstip dat de opdrachtgever de onregelmatigheid heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. Iedere aansprakelijkheid van SGS zal in ieder geval zijn vervallen 2 jaar na het verrichten van de door SGS verrichte werkzaamheden.

15.6 Ieder recht op schadevergoeding zal zijn vervallen indien de opdrachtgever niet, nadat SGS schriftelijk een (vermeende) vordering van de opdrachtgever definitief heeft afgewezen, binnen 6 maanden na voornoemde schriftelijke mededeling, een eis in rechte heeft ingesteld.

15.7 De opdrachtgever zal SGS te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade waarvoor SGS jegens de opdrachtgever overeenkomstig deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn. De opdrachtgever zal in het hiervoor bedoelde geval SGS tevens schadeloos stellen voor de kosten, schade en interessen, welke het gevolg zijn van dergelijke aanspraken van derden.

15.8 SGS zal nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten en/of certificaten genomen worden.

16. Ontbinding en opschorting

16.1 Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is SGS bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen.

Dit is het geval indien:

  • er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever ofwel aan de opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend, of diens faillissement wordt uitgesproken, danwel;
  • de opdrachtgever tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens SGS, danwel;
  • SGS goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, en de opdrachtgever naar het redelijk oordeel van SGS niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

16.2 Indien één van de in artikel 16.1 bedoelde omstandigheden zich voordoet is SGS bevoegd te bepalen dat al hetgeen zij van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn.

16.3 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan SGS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden verwacht, is SGS bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

16.4 In het geval van beëindiging van de overeenkomst, zullen tenminste de reeds door SGS verrichte prestaties door de opdrachtgever worden vergoed. Deze bepaling laat alle overige rechten van SGS onverlet.

16.5 Indien de opdrachtgever in het geval van een overeenkomst voor een van te voren vastgestelde periode tot tussentijds beëindiging van de overeenkomst overgaat, heeft SGS voor de nog resterende periode, het recht op een redelijke vergoeding, welke tenminste gebaseerd zal zijn op een bedrag gelijk aan 75% van het gemiddeld per maand tot de beëindiging in rekening gebrachte bedrag. Het voorgaande is eveneens van toepassing in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien de opdrachtgever niet de in artikel 8 vermelde opzegtermijn in acht neemt. Het recht op deze aanvullende vergoeding vervalt, indien de beëindiging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van SGS.

17. Overdracht

De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SGS.

18. Overneming van personeel

Geen der partijen mag tijdens de duur van de overeenkomst of binnen twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst personeel van de andere partij in dienst nemen, tenzij dit geschiedt met schriftelijke toestemming van de andere partij.

19. Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op iedere overeenkomst tussen SGS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Tenzij partijen in onderling overleg anders overeenkomen, zullen alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van SGS om het geding aanhangig te maken bij de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

19.3 Deze algemene voorwaarden zijn op 29 januari 2004 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en vervangen alle vorige edities. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De Nederlandse tekst zal beslissend zijn.