Skip to Menu Skip to Search Contact Us Caspian Websites & Languages Skip to Content

1. ÁLTALÁNOS

1.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában, az SGS SA, valamint bármely leányvállalata vagy képviselője (az „SGS”) és bármely tanúsítási szolgáltatásért folyamodó jogi vagy magán személy (az „Ügyfél”) közt fennálló minden ajánlatra, szolgáltatásra és létrejövő szerződéses kapcsolatra jelen Általános Feltételek vonatkoznak.

1.2. Jelen Általános Feltételek és ahol értelmezhető, az Ajánlat, a Jelentkezés, az Üzleti Szabályzat, a Tanúsítási jel használati szabályzat alkotja a teljes megállapodást (a „Szerződés”) az Ügyfél és az SGS között a fenti tárgy tekintetében. A Szerződésben semmilyen változás nem lép érvénybe mindaddig, míg az nincs írásban rögzítve, valamint alá nem írja az Ügyfél és az SGS.

1.3. Amennyiben az Ügyfél részére Tanúsítvány kerül kiadásra, az SGS ésszerű gondossággal és jártassággal nyújtja ezt a szolgáltatást, összhangban a releváns Tanúsító Testület mindenkor hatályos Szabályzatával. A Szabályzat másolatát, valamint annak időről- időre kiadott módosításait a Tanúsító Testület szolgáltatja az Ügyfél részére a Szolgáltatás megkezdésekor.

2. DEFINÍCIÓK

„Akkreditációs Testület” jelenti azt a magán vagy állami szervezetet, amely jogosult Tanúsító Testületetek kijelölésére;

„Jelentkezés” jelenti az Ügyfél kérelmét a Szolgáltatás iránt.

„Tanúsítvány” jelenti a kompetens Tanúsító Testület által kiadott Tanúsítványt.

„Tanúsító Testület” jelenti bármely SGS vállalatot, amely feljogosított Tanúsítvány kiállítására.

„Szabályzat” jelenti azokat a szabályokat, amelyeket a Tanúsító Testület vonatkozó tanúsítási rendszerrel összhangban kiadott

„Ajánlat” tartalmazza az SGS által az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatások felsorolását.

„Jelentés” melyet az SGS ad ki az ügyfél részére, melyben jelzi, hogy javasolja-e vagy sem a Tanúsítvány kiállítását.

„SGS Tanúsítási Jelképhasználati Szabályzat” tartalmazza az engedélyezett SGS Tanúsítási Jelkép használatának szabályait és feltételeit.

3. SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. Ezen Általános Feltételek az alábbi szolgáltatásokra (Szolgáltatások) vonatkoznak:

(a) Rendszertanúsítási szolgáltatások: minőségirányítási, környezetirányítási, biztonságtechnikai, egészségvédelmi és más irányítási rendszerek tanúsítása összhangban a vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti szabványokkal;

(b) Termék megfelelőségi tanúsítási szolgáltatás összhangban az EU Irányelvekkel és a nemzeti jogszabályokkal, valamint termék tanúsítási szolgáltatások összhangban a nem kötelező normatív dokumentumokkal, specifikációkkal és műszaki szabályozásokkal;

(c) Szolgáltatás tanúsítási szolgáltatások, összhangban a nem kötelező normatív dokumentumokkal, specifikációkkal és műszaki szabályozásokkal;

(d) Folyamat tanúsítási szolgáltatások;

(e) Szakértelem tanúsítási szolgáltatások.

3.2. Az auditprogram teljesítése után az SGS elkészít és az Ügyfél részére átad egy Jelentést. A Jelentésben szereplő bármely  javaslat a Tanúsító Testületre nézve nem kötelező érvényű és a tanúsítvány kiadása a Tanúsító Testület kizárólagos döntési joga.

3.3. Az Ügyfél elismeri, hogy az SGS azzal, hogy szerződéses kapcsolatba lép vagy Szolgáltatást nyújt, nem veszi át az Ügyfél vagy bármely harmadik fél helyét, feladatát, illetve nem mentesíti őket bármely kötelezettség alól, sem más módon nem vállalja magára azokat, nem korlátozza vagy szünteti meg az Ügyfél kötelezettségeit harmadik féllel szemben vagy harmadik fél kötelezettségét az Ügyféllel szemben.

3.4. Tanúsítás, a tanúsítvány felfüggesztése, visszavonása vagy törlése a Szabályzatnak megfelelően történik.

3.5. AZ SGS jogosult a Szolgáltatást teljesen  vagy részben alvállalkozónak vagy megbízottnak átadni és az Ügyfél felhatalmazza az SGS-t, hogy a teljesítésükhöz szükséges információkat az alvállalkozónak vagy megbízottnak átadja.

4. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az Ügyfélnek kötelessége, hogy minden szükséges termékmintát, hozzáférést, segítséget, információt, feljegyzést, dokumentumot és felszerelést elérhetővé tegyen az SGS számára, ha azt az SGS kéri, beleértve a Ügyfél megfelelően képzett, eligazított és felhatalmazott személyzetének a segítségét. Az Ügyfélnek díjmentesen biztosítania kell továbbá egy alkalmas helyiséget a megbeszélések lebonyolítására.

4.2. Amennyire a jogszabályok megengedik, az Ügyfél elismeri, hogy nem befolyásolta más, nem támaszkodott másra a szerződés megkötésekor illetve nem kapott mást mint a jelen Általános Feltételekben kifejezetten meghatározott jótállást, szavatosságot, állítást, nyilatkozatot, biztosítékot, kötelezettség vállalást, megállapodást, ígéretet, kezességet vagy bármilyen kötelezettséget és feltétel nélkül és visszavonhatatlanul feladja az Általános Feltételekben nem foglalt azon jogait, jogorvoslati igényét, amelyek a fentiekkel kapcsolatban esetlegesen megilletnék. Bármely, az Ügyfél formanyomtatványaiban, dokumentumaiban megjelenő feltétel, kikötés, amely ellentmond vagy módosítja vagy kiegészíti ezeket az általános feltételeket, nem tekinthető elfogadottnak, amíg azt az SGS írásban kifejezetten el nem fogadja.

4.3. Az Ügyfélnek meg kell tennie minden szükséges lépést ahhoz, hogy elhárítson minden akadályt, orvosoljon minden körülményt, ami a Szolgáltatás nyújtását akadályozza vagy megszakítja.

4.4. Ahhoz, hogy az SGS eleget tudjon tenni az alkalmazandó egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak, az Ügyfélnek minden információt, amely a látogatás során felmerülő ismert és lehetséges kockázatra vonatkozik, amellyel az SGS munkatársainak számolniuk kell, az SGS rendelkezésére kell bocsátania. Az SGS biztosítja, hogy amíg alkalmazottai az Ügyfél telephelyén tartózkodnak, azok betartsák az Ügyfél összes egészségvédelmi és biztonsági előírását, ha az Ügyfél azokat az SGS tudomására hozta.

4.5. EU Irányelv szerinti termék megfelelőség tanúsításnál az Ügyfélnek meg kell felelnie az irányelv minden előírásának. Különösen fontos, hogy az Ügyfél a megfelelőséget igazoló CE jelet csak akkor tüntetheti fel a terméken, ha az irányelv  minden előírásának megfelel.

4.6. Az Ügyfél csak abban az esetben másolhatja vagy közölheti az SGS Jelentésének kivonatát, ha az SGS neve nem jelenik meg semmilyen módon vagy a megjelenéshez az SGS előzetesen írásos beleegyezését adta. Az SGS fenntartja magának a jogot, hogy jelen pont megszegése esetén panasszal, vagy nyilvánosságra hozatallal éljen saját belátása szerint. Az Ügyfél nem hozhat nyilvánosságra részleteket arról, hogy az SGS milyen módon hajtja végre, irányítja vagy végzi működését.

4.7. Az Ügyfélnek haladéktalanul tájékoztatnia kell az SGS-t bármely változásról, amely befolyással lehet az Ügyfél irányítási rendszerére, szolgáltatására, termékeire, folyamataira vagy szakértelmére nézve. A tájékoztatás elmaradása a Tanúsítvány visszavonását vonhatja maga után. Továbbá az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy minden, belső auditon, második fél általi auditon vagy hatósági vizsgálaton feltárt lényeges nemmegfelelőségről tájékoztatja az SGS-t.

5. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Az Ügyfél számára meghatározott díj magában foglalja az audit folyamat minden lépését az értékelési program vagy tevékenység  teljesítéséhez, a Jelentés benyújtását, és az időszakos felülvizsgálatokat, amelyeket az SGS a tanúsítvány fenntartása érdekében végez. Mivel a díjak az ajánlat adásakor érvényes árakkal lettek kiszámolva, az SGS fenntartja magának a jogot a díjak regisztrációs ciklus alatt történő változtatására. Az SGS emelheti a díjat, amennyiben utólag kiderül, hogy az Ügyfél utasításai módosultak vagy az általa adott adatok, amit jelentkezéskor az árajánlat elkészítéséhez bocsátott rendelkezésre, nincsenek összhangban a valós kiindulási adatokkal. Az Ügyfél minden díjváltozásról értesítést kap.

5.2. Kiegészítő díjat kell fizetni az eredeti ajánlatban nem szereplő tevékenységekért és a nemmegfelelőségek miatt szükségessé váló munkákért A kiegészítő díjak többek között az alábbi költségekből tevődhetnek össze:

(a) az audit program vagy folyamat egy részének vagy egészének megismétlése, ha a tanúsítási eljárások és szabályok nem teljesültek

(b) a Tanúsítvány felfüggesztéséből, visszavonásából vagy visszaállításából adódó többletmunka,

(c) a megváltozott irányítási rendszer, termék, folyamat vagy szolgáltatás újbóli értékelésének díja; vagy

(d) az SGS által végzett munkára vonatkozó idézés vagy tanúskodás teljesítése.

5.3. Az 5.2. pontban foglaltakat nem érintve, kiegészítő díj fizetendő az SGS mindenkor érvényes díjszabása szerint a sürgős megrendelések, a szolgáltatás lemondása vagy átütemezése, az audit teljes vagy részleges megismétlése esetén, amely a Szabályzat szerint szükséges.

5.4. Az SGS érvényes díjszabását az SGS kérésre hozzáférhetővé teszi.

5.5. Eltérő megállapodás hiányában, a megállapított díjak nem tartalmazzák az utazási és egyéb járulékos költségeket (ami az Ügyfélnek továbbszámlázásra kerül). A teljes tanúsítási díj az egyéb járulékos költségek, ÁFA, forgalmi adó és egyéb, az adott országban érvényes hasonló adók nélkül értendőek.

5.6. A Jelentés Ügyfélnek történő benyújtása után az SGS kiállítja a számlát. Az egyéb, kiegészítő és további munkák számlái az adott feladat teljesítése után kerülnek kiállításra. Amennyiben előleg fizetésben állapodtak meg a felek, minden számla a kiállítástól számított 30 napon belül fizetendő A számlák fizetési határideje a Szerződésben kerül meghatározásra, amely érvényes marad tekintet nélkül arra, hogy az Ügyfél rendszere vagy terméke megfelelt-e a tanúsításon. Minden késedelmes fizetés esetében, a számla esedékességétől havi 1,5 % (vagy más, a számlában feltüntetett mértékű) késedelmi kamat fizetendő, a tényleges fizetés napjáig terjedő időszakra.

5.7. A Jelentés vagy a Tanúsítvány vagy az abban foglalt információ bármilyen Ügyfél általi felhasználása a díjak és költségek időre történő fizetéséhez kötött. A Szabályzatban meghatározott jogorvoslaton túlmenően, az SGS fenntartja magának a jogot, hogy megszüntessen vagy felfüggesszen minden munkát és/vagy kezdeményezze a Tanúsítvány visszavonását a határidőben nem fizető Ügyfél esetében.

5.8. AZ Ügyfél nem jogosult visszatartani vagy halasztani az SGS-t megillető kifizetést, abban az esetben sem, ha jogvita áll fenn köztük, viszontkeresetet indít vagy azt állítja, hogy beszámítással él az SGS-sel szemben.

5.9. Az SGS dönthet úgy, hogy eljárást indít kifizetetlen tartozás esetén bármely illetékes bíróságnál.

5.10. A behajtás minden költsége, beleértve az ügyvédi díjat is, az Ügyfelet terheli.

6. ARCHIVÁLÁS

6.1. Az SGS-nek meg kell őriznie az akkreditáló testület vagy a Tanúsító Testület országa szerinti törvények által meghatározott ideig minden, a tanúsításhoz és a felülvizsgálatokhoz kapcsolódó dokumentumot az adott Tanúsítvány tekintetében.

6.2. A megőrzési idő végén az SGS – saját döntése szerint - áthelyezi, megőrzi vagy megsemmisíti ezen iratokat, hacsak az Ügyfél másként nem rendelkezik. Ezen külön rendelkezés végrehajtásának költsége az Ügyfelet terheli.

7. A JELENTÉS ÉS TANÚSÍTVÁNY TULAJDONJOGA ÉS SZELLEMI TULAJDON

Bármely dokumentumnak, - beleértve, de nem korlátozva a Jelentést és Tanúsítványt – amelyet az SGS készít és szerepel rajta a copyright (szerzői jog) mindig az SGS marad a szerzői jogi jogosultja és az Ügyfél semmilyen módon nem változtathatja meg vagy nem mutathatja be helytelenül ezen dokumentumok tartalmát. Az ügyfél jogosult arra, hogy kizárólag belső célokra másolatot készítsen róla. A Tanúsítvány további példányait külső közlésre kérésre az SGS rendelkezésre bocsátja.

8. KOMMUNIKÁCIÓ

Az Ügyfél a Tanúsítási Jel használati szabályzatnak megfelelő módon reklámozhatja a Tanúsítványát. Az SGS vállalat nevének, illetve bármely bejegyzett védjegyének reklám célokra történő használata tilos, kivéve, ha az SGS előzetesen írásban engedélyezte azt.

9. BIZALMASSÁG

9.1. Jelen környezetben a „Bizalmas Információ” jelent bármilyen szóbeli vagy írott saját információt, amiről az egyik fél tudomást szerez  a másik félről a Szerződés teljesítése során, vagy a másik fél  átadott üzleti információit. Ugyanakkor a Bizalmas Információ nem foglalja magában azokat az információkat:

(1) melyek most vagy a jövőben publikusak;

(2) amelyek mint nem bizalmas információk jutottak a fogadó fél tudomására azelőtt, hogy azokat nyilvánosságra hozta volna a másik fél;

(3) arra feljogosított független harmadik fél tette nyilvánossá bármely fél számára;

9.2. Mindaddig, míg törvényi, bírói, kormányzati vagy más hatósági előírás nem követeli, semelyik fél, sem azok megbízottai, alvállalkozói nem használhatják fel a Bizalmas információkat másra, mint a szerződés teljesítésére, valamint másnak nem hozhatják tudomására a másik fél Bizalmas Információit, a másik fél írásos beleegyezése nélkül, kivéve a fent kifejezetten említett eseteket.

10. IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

10.1. Hacsak a felek másként nem állapodnak meg, a Szerződés az Ajánlatban megadott időtartamig (Első Ciklus) él (a felmondási joga jelen Általános Feltételekben lent). Az Első Ciklus letelte után a szerződés automatikusan meghosszabbítódik, mindaddig, míg bármely fél legalább három hónappal az Első Ciklus lejárta előtt, vagy azt követően, három hónapos rendes felmondási idővel, írásban fel nem mondja.

10.2. Az SGS-nek joga van a Tanúsítvány kiadása előtt bármikor felmondani a Szerződést, ha az Ügyfél lényegesen megszegi kötelezettségeit, és az ilyen kötelezettségszegésről küldött értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem orvosolja azt az SGS számára megfelelő módon.

10.3. Mindkét fél jogosult azonnal megszűntetni a Szolgáltatást csőd, a másik fél hitelezőivel történő megegyezés, fizetésképtelenség, felszámolás, üzleti tevékenység felfüggesztése, szüneteletetése esetén. 

10.4. Amennyiben a felek írásban másként nem rendelkeztek, a 8, 9, 12, 13 és 14 pontokban rögzített kötelezettségek alkalmazandók maradnak tekintet nélkül a Szolgáltatások teljesítésére vagy a Szerződés felmondására.

10.5. Amennyiben az Ügyfél a tevékenységét másik szervezetnek adja át, a Tanúsítvány továbbadása a Tanúsító testület előzetes írásos hozzájárulásához kötött. Ahol ilyen hozzájárulás született, az új szervezet Tanúsítvány használatát a Szerződésben szabályozza.

11. VIS MAJOR

Amennyiben az SGS akadályoztatva van szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében bármely rajta kívül álló ok miatt, melyek – nem kizárólagosan – a következők lehetnek: természeti csapás, háború, terrorista cselekmény vagy munkaügyi jogvita; engedély, felhatalmazás vagy regisztráció megszerzésének sikertelensége, betegség, halál vagy a személyzet felmondása vagy az Ügyfél Szerződésben vállalt bármely kötelezettsége teljesítésének elmaradása, az Ügyfél köteles:

(a) a ténylegesen felmerült költségtételeket megtéríteni;

(b) a megállapodás szerinti díjat a ténylegesen elvégzett tevékenység-résszel arányosan megfizetni;

és az SGS mentesül mindennemű, a részlegesen vagy egyáltalán el nem végzett szolgáltatásból adódó felelőssége alól.

12. FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA

12.1. Az SGS vállalja, hogy elvárható gondossággal és szakértelemmel jár el a Szolgáltatás nyújtása során és felelősségét csak bizonyított  gondatlanság esetén ismeri el.

12.2. Jelen Általános Feltételek nem zárja ki vagy korlátozza az SGS felelősségét az Ügyféllel szemben halál, személyi sérülés, megtévesztés vagy más, az SGS gondatlanságából bekövetkezett olyan esemény esetén, ahol a kizárást vagy korlátozást törvény nem engedi meg.

12.3. A 12.2 pontban foglaltakat nem érintve, az SGS teljes felelőssége az Ügyfél felé bármely, veszteség, kár vagy költség megtérítése iránti igény esetén, függetlenül attól, hogy az igény miből ered, esetenként vagy kapcsolódó esetenként összességében az SGS részére Szerződés szerint fizetendő díj (ÁFA nélküli) összegének erejéig korlátozott.

12.4. A 12.2 pontban foglaltakat nem érintve az SGS nem felel semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért, ha az igény bíróság előtti érvényesítése nem kezdődik meg egy éven belül

(a) az SGS azon Szolgáltatásának a teljesítésétől számítva, amelyből az igény származik vagy

(b) nem-teljesítésre való hivatkozás esetén attól a naptól, amikor az SGS-nek be kellett volna fejeznie tevékenységét.

12.5. A 12.2 pontban foglaltakat nem érintve, az SGS-t nem terheli felelősség az Ügyféllel vagy más harmadik féllel szemben:

(a) a felmerült veszteségért, kárért, vagy költségekért, ha (i) az Ügyfél valamely kötelezettségének elmulasztásából ered, (ii) a Jelentés vagy Tanúsítvány alapján hozott vagy nem hozott intézkedésből ered és (iii) a hibás eredmény, Jelentés vagy Tanúsítvány az SGS-nek nyújtott félrevezető, hamis, megtévesztő, hiányos vagy nem világos  információból ered.

(b) elmaradt haszonért, termelési veszteségért, üzlet vesztésért, üzletmenet megszakításából eredő költségekért, bevétel elmaradásáért, lehetőség elszalasztásáért, szerződés elvesztéséért, váromány elvesztéséért, használat elvesztéséért, jó hírnév elvesztéséért vagy hírnév károsodásáért; elmaradt megtakarításért, termék visszahívásából eredő bevétel, megtakarítás vagy kiadás elvesztéséért; harmadik személy igényéből eredő veszteség vagy kár(beleértve többek között a termékfelelősségi igényeket, amelyek az Ügyfélnél jelentkezhetnek bármilyen közvetett vagy következményi veszteségért vagy kárért (amennyiben az nem esik a (b) pont hatálya alá))

12.6. Kivéve az SGS bizonyított mulasztását vagy csalását, az Ügyfél mentesíti az SGS-t és kártalanítja az SGS-t, tisztségviselőit, munkavállalóit, ügynökeit és alvállalkozóit harmadik személy által velük szemben támasztott minden tényleges, vagy valószínű igény alól, beleértve minden fajta kártérítést, veszteséget, költséget valamint jogi kiadást és bármely kapcsolódó költséget, ami a (i) Szolgáltatás teljesítéséből, szándékolt teljesítéséből vagy nem-teljesítéséből ered vagy (ii) a tanúsítás tárgyát képező termékkel, folyamattal vagy szolgáltatással kapcsolatos (beleértve, korlátozás nélkül, a termékfelelősségi igényeket).

12.7. Minkét félnek megfelelő biztosítással kell rendelkeznie Szerződéses felelősségeire vonatkozóan.

13. VEGYES

13.1. Amennyiben jelen Általános Feltételek egy vagy több rendelkezése jogszabályba ütközik, vagy végrehajthatatlan bármilyen szempontból, az az egyéb rendelkezések érvényességét, alkalmazhatóságát és végrehajthatóságát nem befolyásolja.

13.2. A felek eltérő rendelkezésének hiányában az Ügyfél nem ruházhatja át, nem engedményezheti az itt szabályozott jogait az SGS előzetes jóváhagyása nélkül.

13.3. Egyik fél sem ruházhatja át a Szerződést másra, a másik fél előzetes beleegyezése nélkül, a jóváhagyás pedig nem tagadható meg ésszerű indok nélkül. Az átruházás nem mentesíti az átruházó felet a Szerződésből fakadó kötelezettségei és felelőssége alól.

13.4. Az 1999-. évi „Contract Act (Rights of Third Parties)” nem alkalmazandó jelen Általános Feltételekre.

13.5. Jelen Általános Feltételek szerinti értesítéseket írásban kell megtenni és személyesen átadni, vagy előre fizetett (bérmentesített) levélként, postai úton vagy faxon elküldeni a másik fél címére, ahogyan azt a Jelentkezési Lap meghatározza. Az értesítés a másik fél részére kézbesítettnek tekintendő:

(a) ha kézben átadott, akkor az átadás napjától,

(b) ha postai úton lett feladva, akkor a feladást követő harmadik munkanaptól számítva,

(c) ha faxon lett elküldve, akkor a küldő fél faxigazolásán szereplő dátumtól.

13.6. A Felek elismerik, hogy az SGS, mint független szerződő fél végzi a Szolgáltatást az Ügyfél részére és a Szerződés nem jelent semmilyen tárulást, ügynöki, alkalmazotti vagy fiduciáris bizalmi viszonyt az SGS és az Ügyfél között.

13.7. Amennyiben az SGS elmulasztja követelni az Ügyfél jelen Általános Feltételek vagy a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését, az nem jelenti az SGS lemondását arról a jogáról, hogy követelje bármely más kötelezettség teljesítését.

14. VITÁS ÜGYEK

Ha a felek másként nem egyeztek meg, minden, jelen Általános Feltételekkel vagy Szerződéssel kapcsolatos jogvita esetén az angol jog alkalmazandó. A vitát a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara választott bíráskodási szabályzata alapján döntik el azzal, hogy a választott bírát vagy bírákat is ezen szabályzat alapján kell választani. Az illetékes választott bíróság helye Párizs (Franciaország) és az eljárás nyelve angol.

Az eredeti feltételek angol nyelven készültek, amennyiben fordítás esetén ellentmondás lép fel az angol és a lefordított változat között, akkor az angol nyelvű anyag az

2005. június